Lọc hút HPLC, 10 µm, PU = 5 pieces

Bộ lọc hút cho hệ thống HPLC phù hợp với các ống mao quản HPLC tiêu chuẩn đường kính ngoài 3,2 mm.

Link liên kết