Can chứa tiết kiệm không gian 5 L, S50, type 1

Link liên kết