https://www.frimed.it/categories/combined-refrigerator-freezers-2

Showing all 6 results

Tủ kết hợp 2 buồng nhiệt Lạnh Đông +2 +12°C/-10 -30°C.
Kính thước từ 200/100L đên 700/700L